سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

سامانه مركزي كنترل هوشمند BS-NET

مديريت هوشمند چراغ هاي راهنمايي تقاطع ها بصورت لحظه به لحظه
تصميم گيري سريع مبتني بر شرايط ترافيك در هر زمان
  
 
اركان اصلي در سامانه مركزي كنترل هوشمند
 
- مركزمديريت و كنترل

- سيستم انتقال ديتا

- كنترل كننده هاي محلي چراغهاي راهنمايي

 
سطوح كنترل چراغهاي راهنمايي تقاطع
 
- سطح مستقل : بدون در نظر گرفتن اثر تقاطع هاي مجاور

- سطح هماهنگ : موج سبز و شبكه


  ویژگیهای برنامه کاربر
 
- استفاده بصورت تک کاربر (Single User) و یا چند کاربر(Multi User)
 
-   ساختار Client/Server
 
-  مونیتورینگ اطلاعات جاری تقاطعها بصورت تکی یا گروهی 
 
  ( زمان بندی و فازبندی  فانوسها، زمان سبز فازها، طرح ترافیکی در حال اجرا )
 
- ارسال انواع فرمان و طرح زمان بندی به تقاطعها توسط کاربر :
 
        -  فرمانهای چشمک زن ، تمام خاموش ، تمام قرمز و سبز فوری
 
        -  طرحهای زمان ثابت ، هوشمند، نیمه هوشمند و موج سبز
 
 - پیکربندی کلیه جدولها و پارامترهای کنترلر  از مرکز کنترل بدون مراجعه به تقاطع
 
- تعریف سطح دسترسی برای کاربران در رده های اپراتور ، کارشناس و مدیر با
 
Username و Password  مجزا

 
- نمایش انواع رویدادها و خطاها   
 
-  دسترسی به پایگاه داده و نمایش اطلاعات بصورت جدول و نمودار و چاپ آنها 
 
-  نمايش اطلاعات تعمير و نگهداري سيستم

( اعلام انواع خرابی از قبیل   خرابی دستگاه ، سنسور، فانوس وخط ارتباط)