سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

سيستم اولويت دهي اتوبوس و خودروهاي امدادي

سيستم اولويت اتوبوس و خودروهاي امدادي
Bus Priority System (BPS) & Emergency Vehicle Priority (EVP) 1


امروزه گسترش ناوگان اتوبوسراني از ضرورتهاي سيستم حمل و نقل در شهرهاي بزرگ به حساب مي آيد. اين گسترش بايد با لحاظ كردن اولويت براي تردد اين ناوگان در سطح شهر نسبت به ساير خودروها همراه شود تا امكان استفاده موثر از ظرفيت ناوگان فراهم گردد. تخصيص اولويت به تردد اتوبوس به چند طريق مي تواند اجرا شود:

1- در نظر گرفتن مسير ويژه براي حركت اتوبوس (اولويت مكاني)

2- تسريع در دادن زمان سبز به اتوبوس و خودرو امدادي با استفاده از سامانه هاي BPS  و EVP (اولويت زماني)

تا كنون عمدتاً از روش اول براي تقدم بخشيدن به حركت اتوبوس استفاده مي شده است. بديهي است كه احداث مسير ويژه در همه خيابان ها و تقاطع ها امكان پذير نبوده و لذا بند 2 نيز در سيستم هاي حمل و نقل شهري بطور جدي مطرح گرديده است.

سامانه هاي اولويت اتوبوس (BPS) و اولويت خودروهاي امدادي (EVP) داراي ساختاري مشابه هستند و تفاوت اصلي آنها در سطح اولويت است كه بطور طبيعي خودروهاي امدادي از سطح اولويت بالاتري برخوردارند. اين سامانه از يكسو بايد نزديك شدن خودرو به تقاطع را تشخيص دهد و از سوي ديگر با دادن اطلاع به كنترلر تقاطع ، تخصص اولويت عبور را براي آن خودرو درخواست نمايد. كنترلر با در نظر گرفتن ملاحضات و دستورالعمل خاص ، نسبت به اجراي اولويت اقدام خواهد نمود.

سامانه هاي اولويت اتوبوس (BPS) و اولويت خودروهاي امدادي (EVP) داراي ساختاري مشابه هستند و تفاوت اصلي آنها در سطح اولويت است كه بطور طبيعي خودروهاي امدادي از سطح اولويت بالاتري برخوردارند. اين سامانه از يكسو بايد نزديك شدن خودرو به تقاطع را تشخيص دهد و از سوي ديگر با دادن اطلاع به كنترلر تقاطع ، تخصص اولويت عبور را براي آن خودرو درخواست نمايد. كنترلر با در نظر گرفتن ملاحضات و دستورالعمل خاص ، نسبت به اجراي اولويت اقدام خواهد نمود.


•    استفاده از GPS براي تشخيص آنلاين موقعيت اتوبوس

•    تشخيص اتوبوس در نزديكي تقاطع و اعلام به كنترلر به روش بي سيم

•    رعايت حق تقدم براي عبور اتوبوسها با استفاده از زمانبندي چراغها

•    امكان نصب سيستم در خودروهاي امدادي و دادن بالاترين اولويت عبور به آنها

•    قابل استفاده در كنار انواع كنترلرهاي چراغهاي راهنمايي

•    امكان ثبت عبور اتوبوس و خودرو امدادي و ارسال به مركز كنترل

•    نصب تجهيزات بصورت ماژولار در داخل اتوبوس و تقاطع